Bekendtgørelse af Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Publiceret 02-07-2020
Nyhed

Nationalparkens bestyrelse har vedtaget nationalparkplanen.

beskåret forsiden af nationalparkplanen
Forsidefoto: Allan Høxbroe

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland offentliggør herved endeligt vedtaget Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparkbestyrelsen har på sit møde d. 25. juni 2020 vedtaget planen uden væsentlige ændringer i forhold til forslaget. Planen er offentligt tilgængelig på nationalparkens hjemmeside. Samtidig offentliggøres den sammenfattende redegørelse for miljørapporten.

Samtidig med offentliggørelsen orienteres Miljø- og Fødevareministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser er berørt af planen, samt alle, der i høringsperioden 4. december 2019 til 4. marts 2020 har indsendt bemærkninger til bestyrelsens forslag til nationalparkplan.

Klagevejledning

I henhold til Lov om nationalparker § 29 kan nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til.

Klageberettiget

Klageberettiget er Miljø- og Fødevareministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen. Klageberettiget er endvidere 1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen 2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens drift og udvikling 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefrist

Klage efter Lov om nationalparker § 29, stk. 1, skal være indgivet skriftligt via Klageportalen senest 4 uger efter planen er offentligt bekendtgjort, det vil sige senest den 30. juli 2020.

Klageportalen

Klagen skal indsendes via klageportalen, som kan findes via borger.dk eller virk.dk. Log på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland via klageportalen. Ved indsendelse af klagen skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, jf. § 18 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland. Hvis nationalparkfonden fastholder afgørelsen (dvs. vedtagelsen af nationalparkplanen), sender nationalparkfonden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Klager får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der beslutter, om man kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

Læs mere herom på naevneneshus.dk