Pandehave Eng - mere natur nær sommerhuse

Publiceret 20-10-2021
Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil i samarbejde med sommerhusejere ved Dronningmølle skabe mere og bedre natur på Pandehave Eng. Målet er flere padder og flere fugle.

Foto: Christian Laursen

Pandehave Eng ved Dronningmølle ligger i nationalparken mellem de to sommerhusområder Dronningmølle Strandpark og Fuglevangen og er ejet af de to grundejerforeninger. Området fremstår i dag som et lidt monotont græsareal, delvist under tilgroning med høje urter. Projektet har til formål at genskabe engnatur og ynglesteder for padder og fugle.

Vi er rigtigt glade for sammen med sommerhusejerne at være med til at genskabe englandskabet ved Pandehave Å, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkfondens bestyrelse.

Græssende dyr og paddehuller

Sommerhusgrundejerne har stiftet Foreningen Pandehave Eng med det ene formål at øge naturværdierne på fællesarealet.

Vi har længe snakket om, hvordan vi som sommerhusejere kan gøre mere for naturen. Vi tog kontakt til nationalparken med forslag om at genskabe engnaturen, og er gået ind i et positivt og konstruktivt samarbejde. Vi glæder os til at få flere viber, lærker og frøer i vores område, siger Christian Laursen, formand for foreningen.

Projektet går ud på at få hegnet det meste af eng-området og få sat køer på, gerne nogen, der kan gå ude året rundt. Det giver størst naturgevinst, da dyrene så også gnaver f.eks. buske ned og holder området lysåbent til gavn for flora og fauna. Desuden skal der genskabes/etableres tre små vandhuller på engen, så padderne får nye levesteder.

Nationalparken har givet støtte til, at foreningen har kunnet søge om tilskud til at hegne med henblik på græsning. Det har givet pote – Landbrugsstyrelsen har bevilget en betragtelig støtte til stor glæde for foreningen. Nationalparken har samtidig givet tilsagn om at betale for anlæg af søer.

 Projektet kræver dispensation fra fredning m.v. Ansøgning er allerede indsendt til kommunen og foreningen håber på snarlig afgørelse, så projektet kan gennemføres i 2022.

Også andre lodsejere kan få tilskud til at søge om hegning med henblik på græsning

6 lodsejere i nationalparken har hidtil fået støtte til at søge om tilskud til at hegne med henblik på afgræsning. Alle har opnået tilskud. En ny runde af tilskudsordningen forventes åbnet 1. oktober 2021. Lodsejere i nationalparken, som er interesserede i at få hegnet arealer, kan henvende sig til nationalparkens sekretariat. Vi giver nemlig også i denne runde tilskud til at udforme ansøgningen.

Kontakt

Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun på tlf. 2226 9831

Formand for Foreningen Pandehave Eng, Christian Laursen på tlf. 27955040.

Nationalparkens koordinator for natur, Lars Rudfeld på tlf. 2552 8571