Bioblitz på golfbane viste mere end 650 arter - og en ny art for Danmark!

Publiceret 26-08-2022
Nyhed

Har du hørt om filtbier, maskebladlus eller græsløbere? Nej vel? Men nogle sjældne af slagsen er fundet ved en bioblitz på Hornbæk Golfklubs arealer.

Smal Filtbi
Smal filtbi fundet under Bioblitz på Hornbæk Golfklubs arealer

En bioblitz er et snapshot af naturen, hvor eksperter i 24 timer registrerer alle dyre- og plantearter på en afgrænset lokalitet. Nationalparken gennemførte den 9. juli 2022 en bioblitz på Hornbæk Golfklubs areal i samarbejde med folkene bag bioblitz.dk og golfklubben. Golfbanen er etableret i en gammel grusgrav og rummer mange forskellige naturelementer – søer, overdrev, en å, små lunde og ældre træer.

Eksperterne nåede op på overraskende næsten 700 forskellige arter, især insekter og planter! Vi har samlet en liste over de 650 arter, der blev bestemt af eksperterne. Derudover et antal arter, som endnu ikke er identificeret. Langt de fleste arter er almindelige og udbredte, men nogle ganske spektakulære. At der blev fundet så mange skyldes mosaik-landskabet på golfbanen, hvor der er mange forskellige lysåbne naturtyper på et sted. Et varieret landskab giver plads til flere arter. Bl.a. blev 6 forskellige arter af flagermus registreret – skimmel-, dværg-, syd-, brun-, trold- og vandflagermus. De nyder godt af den rige insektfauna.

Der blev også fundet et par halvsjældne arter (se faktaboksen) og minsandten også en art, som ikke er set i Danmark før: elle-maskebladlus! 

De sjældne og fåtallige

Elle-maskebladlus i Hornbæk

Elle-maskebladlus (Glyphina jacutensis) – NY FOR DANMARK

Denne art er aldrig fundet i Danmark, før Linda Kjær-Thomsen fra bioblitz.dk fandt den på Hornbæk Golfklubs arealer. Den suger saft på grå-el, og som det ses på billedet producerer den også ”honningdug”, som myrerne ”malker” bladlusene for.

Smal Filtbi i Hornbæk

Smal filtbi (Epeolus variegatus)

En sjælden art var smal filtbi. Filtbier er generelt ikke særligt almindelige, men findes spredt og noget tilfældigt rundt i Danmark i sandede områder, heder og klitter. I Nordsjælland er den kun kendt fra Melby og Jægerspris. Filtbier er redeparasitter på silkebier (Colletes), som dog ikke blev fundet under blitzen. Filtbierne lever af nektar fra mange forskellige blomster, så en varieret blomsterflora er altid godt, også for silkebierne.

Grønvinget Græsløber i Hornbæk

Grønvinget græsløber (Lebia chlorocephala)

Græsløberen er ikke specielt almindelig og er kun fundet hist og her i små antal over hele landet. Det er vist første fund af denne lille juvel i Nordsjælland i mange år! Som voksen lever den især i højt græs, men har også brug for blomster, især perikon, da dens larve er parasit på larverne af bladbillen Chrysolina varians, der lever på perikon.

Kontakt

Lars Rudfeld

Lars Rudfeld

Projektleder - Natur, geologi og landskab