Sådan blev nationalparken til

Efter mere end 10 år undervejs bliver Nationalpark Kongernes Nordsjælland oprettet den 29. januar 2018. 

Nationalparken indvies den 29. maj samme år af Dronning Margrethe II. 

Maj

Nationalpark Kongernes Nordsjælland indvies af Dronning Margrethe II den 29. maj.

April

En række myndigheder, organisationer og foreninger fik som del af den samlede politiske beslutning om oprettelsen af nationalparken, plads i nationalparkens bestyrelse.

Ministeren har den 12. april 2018 - på baggrund af indstillinger fra de pågældende myndigheder, organisationer og foreninger - udpeget følgende personer til at udgøre nationalparkens bestyrelse i den kommende fireårige periode:

 • Formand Carl Frederik Bruun
 • Fredensborg Kommune, Freja Brabæk Kristensen
 • Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost
 • Halsnæs Kommune, Steffen Jensen
 • Helsingør Kommune, Benedikte Kiær 
 • Hillerød Kommune, Kirsten Jensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Peter Skat Nielsen
 • Friluftsrådet, Poul Erik Pedersen
 • Landbrug & Fødevarer, Lars Jonsson
 • Danmarks Jægerforbund, Kirsten Skovsby
 • VisitDenmark, Annette Sørensen
 • Naturstyrelsen, Jens Bjerregaard Christensen
 • Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug og Foreningen af Landbrugere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Jette Haugaard

Januar

Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver formelt oprettet den 29. januar med en bekendtgørelse. 

Læs bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Miljø- og fødevareministeren udpeger Carl F. Bruun som formand for nationalparkens bestyrelse. 

Læs pressemeddelelsen på mfvm.dk

December

Den 14. december bliver der truffet endelig beslutning om at oprette Danmarks 5. nationalpark. Nationalparken omfatter Nordsjællands store skove og søer med unikke naturværdier samt en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.

Juli-oktober

Miljø- og fødevareministerens forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er i offentlig høring i 4 måneder til og med 23. oktober 2017.

Læs pressemeddelelsen her

Miljø- og fødevareministerens forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet udarbejdet på baggrund af det lokale forslag, udarbejdet i 2014 af en lokal styregruppe bestående af de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug, samt et revideret forslag til afgrænsning på baggrund af en kommunal proces i perioden nov 2016- februar 2017. 

Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland indeholder:

 • Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som indeholder formål og målsætninger for nationalparkens udvikling samt administrative bestemmelser inklusive et kortbilag med forslag til nationalparkens afgrænsning
 • En miljørapport, udarbejdet på baggrund af en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelsen
 • Et informationshæfte, der rummer en samlet præsentation af forslaget, herunder forslag til sammensætning af nationalparkbestyrelsen og en beskrivelse af nationalparkens økonomiske rammer.

Se høringsmaterialet på hoeringsportalen.dk

I høringsperioden bliver der gennemført en række offentlige møder om ministerens forslag: 

 • Gribskov den 11/9 kl. 19-21: Esrum Kloster, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted
 • Fredensborg den 12/9 kl. 19-21: Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
 • Halsnæs den 13/9 kl. 19-21: Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
 • Helsingør den 19/9 kl. 19-21: Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde
 • Hillerød den 21/9 kl. 19-21: Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Juni

Miljø- og fødevareministeren beslutter sammen med forligskredsen bag nationalparkloven at sende ministerens Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i offentlig høring. Høringen varer i 4 måneder til og med 23. oktober 2017.

Februar

De fem nordsjællandske kommuner har nu afsluttet den lokale proces for at få flere arealer med i nationalparken med henblik på at skabe en mere sammenhængende nationalpark. Kommunerne indsender et revideret forslag til afgræsning til Miljø- og Fødevareministeriet. 

Se kort over revideret forslag til afgrænsning af nationalparken

I de kommende måneder vil ministeriet udarbejde ministerens forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland på baggrund af den nye afgrænsning. Forslaget forventes sendt i offentlig høring inden sommerferien, og høringen vil vare 4 måneder.

November

Miljø- og fødevareministeren giver den 2. november 2016 kommunerne mulighed for at komme med et revideret forslag til afgræsning. Det reviderede forslag skal være klar den 1. februar 2017. Det reviderede forslag til afgrænsning vil danne grundlag for ministerens forslag til bekendtgørelse for nationalparken.

Læs pressemeddelelsen på mfvm.dk

De fem nordsjællandske kommuner Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør kommuner arbejder nu på at få flere arealer med i nationalparken.

Læs kommunernes pressemeddelelse

August

Forligskredsen bag nationalparkloven mødes den 30. august og bliver enige om at give grønt lys til en nordsjællandsk nationalpark. Det er kommunernes forslag fra december 2014, der danner baggrund for beslutningen. 

Miljø- og fødevareministeren igangsætter udarbejdelsen af et udkast til en bekendtgørelse for nationalparken. Forslaget sendes i offentlig høring i min. 16 uger jf. nationalparklovens bestemmelser. 

Læs pressemeddelelsen på mfvm.dk

December 

Den 12. december får miljømister Kirsten Brosbøl overrakt forslag til ”Nationalpark Kongernes Nordsjælland”af styregruppen.

Læs forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs pixi-udgave af forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Se kort over forslag til afgrænsning

Læs følgebrevet fra styregruppen 

November

Den 4. november afholdes der møde i følgegruppen og i styregruppen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs referat fra styregruppemødet

Læs referat fra møde i følgegruppen 

September

Den 24. september afholdes der møde i styregruppen. De fem kommuner fortsætter dialogen med lodsejere i området om afgrænsning af nationalparken. 

Læs referat fra styregruppemødet

Se bilaget Lokaløkonomisk analyse

Juni

Den 19. juni skriver borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune, på vegne af styregruppen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland til miljøminister Kirsten Brosbøl, at styregruppen ønsker forlænge arbejdet med afgrænsningen.

Læs brevet til miljøministeren

Maj

I maj er der dialog med en række lodsejere om at indgå i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

62 ud af 330 lodsejere har nu givet tilsagn til at deltage i en fremtidig nationalpark. Styregruppen ser positivt på at få flere lodsejere med i projektet og beslutter derfor den 27. maj at rykke datoen for at indsende forslag til miljøministeren til den 1. december. 

Læs pressemeddelelsen fra styregruppen

Se folder til dialogen med lodsejere

Nedenfor ses et kort over Miljøministeriets arealer i Nordsjælland. Kortet viser bl.a de tre statslige kerneområder, som ønskes forbundet:

 • Arresø og Tisvilde Hegn
 • Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrhave
 • Gurre Sø og skovene vest for Helsingør

Marts

Følgegruppemøde holdes den 18. marts. 

Læs referat fra følgegruppemødet

Februar

De fem borgmestre fra Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør mødes den 21. februar for at drøfte et fremtidigt samarbejde om nationalparken "Kongernes Nordsjælland".

Oktober

Styregruppen mødes for at drøfte resultatet af visionsseminaret i august måned og materialet til de kommende "køkkenbordsmøder" med lodsejere om at indgå i nationalparken. 

Læs besøgsguide til køkkenbordsmøder

Læs invitation til lodsejere

August

Der afholdes et visionsseminar den 14. august i Gjethuset i Frederiksværk for Styregruppen for Nationalpark "Kongernes Nordsjælland". 

Læs referat fra visionsseminar

Marts

Styregruppen afholder møde den 4. marts.

Læs referat fra styregruppemøde

Januar-februar

Til at varetage den kommende proces med udarbejdelse af et forslag til nationalpark er der nedsat en lokal styregruppe og følgegruppe. Helsingør Kommune er sekretariat for de to grupper.
Styregruppen består af de fem nordsjællandske borgmestre, Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug, Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Styregruppen har ansvar for den kommende proces og tilrettelægger og gennemfører bl.a. lokal borgerinddragelse. Naturstyrelsen deltager i styregruppens arbejde.
Følgegruppen består af styregruppen, én repræsentant for en række af de grønne organisationer samt VisitNordsjælland. Følgegruppen skal i fællesskab forholde sig til den kommende afgrænsning af nationalparken.
Det første møde i styregruppen afholdes den 24. januar efterfulgt af et møde i følgegruppen den 7. februar.

Læs styregruppens pressemeddelelse

Læs referat fra styregruppemødet

Læs referat fra følgegruppemødet

Nedenfor ses et kort over Miljøministeriets arealer i Nordsjælland. Kortet viser bl.a de tre statslige kerneområder, Arresø og Tisvilde Hegn, Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrhave, Gurre Sø og skovene vest for Helsingør, som ønskes forbundet. 

Se kort over de statslige arealer i Nordsjælland

December

Forligskredsen bag nationalparkloven besluttede på deres møde den 11. december en fornyet proces for Kongernes Nordsjælland.

Læs pressemeddelelsen her

Processen er beskrevet i borgmestrenes breve til miljøministeren den 30. november og den 7. december og i ministerens brev den 13.december. 

Læs borgmestrenes brev fra den 30. november

Læs borgmestrenes brev fra den 7. december

Læs ministerens brev fra den 13. december

Helsingør Kommune er sekretariat for det kommende arbejde. Der indkaldes til møder i styregruppen og følgegruppen.

November

Borgermødet den 1. november i Helsinge Hallerne aflyses, så der er tid til at genoptage dialogen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Miljøministeren lægger vægt på, at der er opbakning til forslaget, dog uden at nogen har vetoret. Der tages udgangspunkt i de statslige arealer, men sammenhængen i nationalparken er afgørende, og forslaget skal opfylde lovens formål. Endelig skal de øvrige aktører i Nordsjælland inddrages.

Oktober

Den 1. oktober tager ministeren, repræsentanter fra forligskredsen, borgmestre fra Nordsjælland og udvalgte landmænd fra Nordsjælland på tur til Nationalpark Thy. På turen mødes de med repræsentanter fra de tre eksisterende nationalparker Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Formålet med turen er at gå i dialog med lodsejerne med henblik på at skabe større opbakning til en nationalpark i Nordsjælland bl.a. ved at få fælles indtryk af, hvad en nationalpark er. På turen aftales det at genoptage dialogen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Marts

Forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, bliver den 23. marts enige om at fortsætte arbejdet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs pressemeddelelse fra forligskredsen 

Efter ønske fra forligskredsen er der i 2012 været gennemført en kvalitetssikring af private lodsejeres modstand imod nationalparken, som Nordsjællands Landboforening (NOLA) fremførte omfanget af i 2010. Kvalitetssikringen af lodsejertilkendegivelser for Kongernes Nordsjælland er gennemført af Geodatastyrelsen. 

Læs pressemeddelelse fra Geodatastyrelsen

Maj

Den 27. maj sender kommunerne et fælles brev til miljøministeren. Det er en besvarelse på miljøministerens henvendelse af 22. januar 2009, hvoraf det fremgår, at forligspartierne er enige om, at kommunernes forslag til afgrænsning fra november 2008 ikke er ambitiøst nok, og at der skal ske yderligere borgerinddragelse.

Kommunernes nye forslag til afgrænsning er blevet drøftet med borgerne på møder i de enkelte kommuner, og det har endvidere været muligt at fremsende bemærkninger i forhold til afgrænsningen til de enkelte byråd.

Kommunernes nye forslag til afgrænsning omfatter 34.770 ha, hvoraf de 14.420 ha er privatejet, og de 20.350 ha er statsejet areal.

Pilotprojektet var på 39.500 ha, og kommunernes forslag fra november 2008 var på 33.500 ha. Det er primært afgrænsningen af det privat ejede areal, der er ændret i de forskellige forslag.

Læs brevet til ministeren

Se forslaget til afgrænsning

Marts-april

På baggrund af udmeldingerne fra forligspartiernes møde i januar holder kommunerne i foråret en række offentlige møder for borgere, lodsejere, organisationer og andre interesserede om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På møderne er der mulighed for at høre nærmere om og diskutere byrådets forslag til afgrænsning af nationalparken og hvilken betydning, nationalparken kan forventes at få i den enkelte kommune?

 • Helsingør Kommune holder offentligt møde den 31. marts på Espergærde Gymnasium.
 • Hillerød Kommune holder offentligt møde den 2. april på Frederiksborg Gymnasium.
 • Halsnæs Kommune holder offentligt møde den 28. april på rådhuset.
 • Gribskov Kommune holder møde med miljøministeren den 29. april i Gribskov Kultursal i Helsinge.
 • Fredensborg Kommune har holdt offentligt møde for lodsejere og andre interesserede i efteråret 2008.

Januar

Ministeren og forligspartierne bag nationalparkloven beslutter at bede de fem kommuner om at drøfte afgrænsning og indhold af Nationalpark Kongernes Nordsjælland en gang mere. 

Læs pressemeddelelsen her

September-november

Den 3. september afholdes der et borgermøde på Kronborg. I løbet af efteråret foregår den politiske behandling af forslag til nationalparkens afgrænsning i kommunerne. I november fremsendes der et forslag til etapeinddeling til ministeren. 

Maj-juni

Et pilotprojekt om nationalparkens betydning for private lodsejere bliver gennemført for en landbrugsejendom ved Arresø. Resultatet bliver sammen med flere andre pilotprojekter fremlagt på et møde den 19. juni. Her deltager de grønne organisationer, brugerråd, kommunerne og styrelsen.

Der er løbende drøftelser med landbruget. 

April

Den 14. april bliver der opnået enighed mellem de fem kommuner om den videre proces om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs pressemeddelelsen her

Januar

Kongernes Nordsjælland bliver udpeget som kommende nationalpark den 17. januar.

Læs pressemeddelelsen her

Juni

Miljøministeren beslutter den 29. juni at pege på Kongernes Nordsjælland som en oplagt kandidat til at blive nationalpark.

Læs ministerens brev til de fem kommuner

Maj

Den 24. maj vedtager Folketinget lov om nationalparker, der gør det muligt at oprette nationalparker i Danmark.

Februar

Lørdag den 26. februar afholder styregruppen for pilotprojektet Nationalpark Kongernes Nordsjælland et stort borgermøde for at få nordsjællændernes ønsker til en fremtidig nationalpark.

Borgertopmødet bliver afviklet som en vekselvirkning mellem ét meget stort fællesmøde med ca. 800 deltagere og omkring 100 små møder med hver ca. 8 deltagere.

På mødet bliver 10 temaer debatteret og efterfølgende sendt til elektronisk afstemning.

Se resultater af afstemningen

Se evaluering af borgertopmødet

Se deltagersammensætningen

Læs infoavis om borgertopmødet

© Foto: Hvinand-ælling hopper ud af reden; Per Finn Nielsen