Sådan blev nationalparken til

Efter at have været mere end 10 år undervejs, blev Nationalpark Kongernes Nordsjælland oprettet den 29. januar 2018. 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev den 29. januar 2018 formelt oprettet med Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

April 2018

En række myndigheder, organisationer og foreninger fik som del af den samlede politiske beslutning om oprettelsen af nationalparken, plads i nationalparkens bestyrelse.

Ministeren har den 12. april 2018 - på baggrund af indstillinger fra de pågældende myndigheder, organisationer og foreninger - udpeget følgende personer til at udgøre nationalparkens bestyrelse i den kommende fireårige periode:

 

Bestyrelsesmedlem

Indstillet af:

Freja Brabæk Kristensen

Fredensborg Kommune

Anders Gerner Frost

Gribskov Kommune

Steffen Jensen

Halsnæs Kommune

Benedikte Kiær

Helsingør Kommune

Kirsten Jensen

Hillerød Kommune

Peter Skat Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Pedersen

Friluftsrådet

Lars Jonsson

Landbrug & Fødevarer

Kirsten Skovsby

Danmarks Jægerforbund

Annette Sørensen

VisitDenmark

Jens Bjerregaard Christensen

Naturstyrelsen

Jette Haugaard

Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug og Foreningen af Landbrugere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Januar 2018

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev den 29. januar 2018 formelt oprettet med en Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Miljø- og fødevareministeren har udpeget Carl F. Bruun som formand for nationalparkens bestyrelse. Læs pressemeddelesen på mfvm.dk

December 2018

Den 14. december 2017 blev der truffet endelig beslutning om at oprette Danmarks 5. nationalpark. Nationalparken omfatter Nordsjællands store skove og søer med unikke naturværdier samt en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.

Juli-oktober 2017

Miljø- og fødevareministerens forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland var i offentlig høring i 4 måneder til og med 23. oktober 2017.

Læs pressemeddelelsen hér

Miljø- og fødevareministerens forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev udarbejdet på baggrund af det lokale forslag udarbejdet i 2014 af en lokal styregruppe bestående af de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug, samt et revideret forslag til afgrænsning på baggrund af en udvidet lokal kommunal proces i perioden nov- 1. februar 2017. 

Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland indeholdt:

 • Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som indeholder formål og målsætninger for nationalparkens udvikling samt administrative bestemmelser inklusive et kortbilag med forslag til nationalparkens afgrænsning
 • En miljørapport, udarbejdet på baggrund af en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelsen
 • Et informationshæfte, der rummer en samlet præsentation af forslaget, herunder forslag til sammensætning af nationalparkbestyrelsen og en beskrivelse af nationalparkens økonomiske rammer

Du kan se hele høringsmaterialet på Høringsportalen

Bemærkninger eller forslag, kunne indsendes skriftligt til Miljøstyrelsen.

Debat og information

I høringsperioden blev der genneført en række offentlige møder om ministerens forslag:

 • Gribskov den 11/9 kl. 19-21: Esrum Kloster, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted
 • Fredensborg den 12/9 kl. 19-21: Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
 • Halsnæs den 13/9 kl. 19-21: Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
 • Helsingør den 19/9 kl. 19-21: Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde
 • Hillerød den 21/9 kl. 19-21: Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Juni 2017

Miljø- og fødevareministeren besluttede sammen med forligskredsen bag nationalparkloven at sende ministerens Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i offentlig høring. Høringen varer i 4 måneder til og med 23. oktober 2017.

Februar 2017

De fem nordsjællandske kommuner har nu afsluttet den lokale proces for at få flere arealer med i nationalparken med henblik på at skabe en mere sammenhængende nationalpark. Kommunerne har indsendt et revideret forslag til afgræsning til Miljø- og fødevareministeriet. 

Se kort over revideret forslag til afgrænsning af nationalparken

I de kommende måneder vil ministeriet udarbejde ministerens forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland på baggrund af den nye afgrænsning. Forslaget forventes sendt i offentlig høring inden sommerferien, og høringen vil vare 4 måneder.

Januar 2017

Miljø- og fødevareministeren gav den 2. november 2016 kommunerne mulighed for at komme med et revideret forslag til afgræsning. Det reviderede forslag skal være klar den 1. februar. Det reviderede forslag til afgrænsning vil danne grundlag for ministerens forslag til bekendtgørelse for nationalparken.

Læs pressemeddelelsen 

De fem nordsjællandske kommuner Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør kommuner arbejder nu på at få flere arealer med i nationalparken.

Læs kommunernes pressemeddelelse

Du kan også følge med i kommunernes arbejde på Facebook

August 2016

Forligskredsen bag nationalparkloven mødtes den 30. august 2016 og blev enige om at give grønt lys til en nordsjællandsk nationalpark. Det er kommunernes forslag fra december 2014, der danner baggrund for beslutningen. 

Miljø- og Fødevareministeren igangsatte udarbejdelsen af et udkast til en bekendtgørelse for nationalparken. Forslaget sendes i offentlig høring i min. 16 uger jf. nationalparklovens bestemmelser. 

Læs pressemeddelelsen

December 2014

Den 12. december 2014 har Miljømister Kirsten Brosbøl af styregruppen fået overrakt forslag til ”Nationalpark Kongernes Nordsjælland”.

Læs forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs kort udgave af forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Se kort over forslag

Du kan også zoome ind på området via kortet i MiljøGis: 

MiljøGis

Læs følgebrev

 

November 2014

Den 4. november blev der afholdt møde i følgegruppen og i styregruppen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs referat fra styregruppemødet

Læs referat fra møde i følgegruppen

 

September 2014

Den 24. september blev der afholdt møde i styregruppen. De 5 kommuner fortsætter dialogen med lodsejere i området om afgrænsning af nationalparken. 

Læs referat fra styregruppens møde hér

Bilag Lokaløkonomisk analyse

 

Juni 2014

Den 19. juni 2014 skrev Borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune, på vegne af styregruppen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland til Miljøminister Kirsten Brosbøl at styregruppen ønsker forlænge arbejdet med afgrænsningen.

Læs brevet til Miljøministeren

 

Maj 2014

Der har i maj været dialog med en række lodsejere om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

62 ud af 330 lodsejere har nu givet tilsagn til at deltage i en fremtidig nationalpark. Styregruppen ser positivt på, at få flere lodsejere med i projektet, og har derfor besluttet at rykke datoen for at indsende forslag til miljøministeren til den 1. december 2014.
Pressemeddelelsen fra styregruppemødet d. 27. maj

Nedenfor ses et kort over Miljøministeriets arealer i Nordsjælland. Kortet viser bl.a de 3 statslige kerneområder, som ønskes forbundet:

 • Arresø og Tisvilde Hegn
 • Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrhave
 • Gurre Sø og skovene vest for Helsingør

Kortet viser Miljøministeriets arealer i Nordsjælland. 

Kort i større udgave

Nedenfor ses en folder, der er udarbejdet til brug ved dialogen med lodsejerne.

Folder (pdf 2MB)

 

Marts 2014

Følgegruppemøde blev  holdt den 18. marts 2014, se vedlagte referat. Næste møder for følgegruppen og styregruppen holdes den 27. maj på Esrum Møllegård /Kloster: kl 15.30 for følgegruppen og 16.30 for styregruppen.

Referat fra Følgeruppemøde d. 13.3.2014

 

Februar 2014

De 5 borgmestre fra Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør mødes den 21. februar for at drøfte et fremtidigt samarbejde om nationalparken "Kongernes Nordsjælland". Referat fra mødet vil blive lagt på denne hjemmeside snarest efter.

Oktober 2013

Endeligt referat fra visionsseminar den 14. august og tilhørende materiale til "køkkenbordsmøderne" er udsendt til styregruppen. Det kan ses nedenfor:

Referat fra visionsseminar 14. august 
Tekst til lodsejerfolder 
Besøgsguide til køkkenbordsmøder 
Invitation til lodsejere

August 2013

Der blev holdt visionsseminar den 14. august i Gjethuset i Frederiksværk for Styregruppen for Nationalpark "Kongernes Nordsjælland". Når referat fra mødet/seminaret foreligger, vil det blive lagt her på siden.

Marts 2013

Styregruppen har holdt møde den 4. marts.

Læs referat 

Februar 2013

Til at varetage den kommende proces med udarbejdelse af et forslag til nationalpark er der nedsat en lokal styregruppe og følgegruppe. Helsingør Kommune er sekretariat for de to grupper.
Styregruppen består af de 5 nordsjællandske borgmestre, Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug, Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Styregruppen har ansvar for den kommende proces og tilrettelægger og gennemfører bl.a. lokal borgerinddragelse. Naturstyrelsen deltager i styregruppens arbejde.
Følgegruppen består af styregruppen, én repræsentant for en række af de grønne organisationer samt VisitNordsjælland. Følgegruppen skal i fællesskab forholde sig til den kommende afgrænsning af nationalparken.
Det første møde i styregruppen blev afholdt den 24. januar 2013 efterfulgt af et møde i følgegruppen den 7. februar.

Referat fra følgegruppemødet den 7. februar 

Navne- og mailliste over deltagere i styregruppe og følgegruppe

Interessegrupper/ organisationer, der gerne vil deltage i følgegruppens arbejde kan rette henvendelse til sekretariatet ved Ole Christiansen på mail 

Nedenfor ses et kort over Miljøministeriets arealer i Nordsjælland. Kortet viser bl.a de 3 statslige kerneområder: Arresø og Tisvilde Hegn,Gribskov, Esrum Sø og Store Dyrhave, Gurre Sø og skovene vest for Helsingør som ønskes forbundet. 

December 2012

Forligskredsen bag nationalparkloven besluttede på deres møde den 11. december en fornyet proces for Kongernes Nordsjælland.

I pressemeddelelsen fra mødet stod bl.a:

Genstart til Kongernes Nordsjælland 
Forligskredsen gav ved mødet også sin tilslutning til, at de nordsjællandske kommuner kan fortsætte med en fornyet proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


Jeg er oprigtigt glad for, at en fælles studietur til Nationalpark Thy sammen med borgmestre og landbrugs- og lodsejerrepræsentanter fra Nordsjælland har givet et nyt forståelsesgrundlag for at 
genoptage arbejdet med en Nationalpark Kongernes Nordsjælland, siger Ida Auken.


Den proces der skal ske i Nordsjælland er beskrevet i borgmestrenes breve til Miljøministeren den 30. november og den 7. december , samt i Miljøministerens brev til borgmestrene den 13. december 2012.

I brevet fra Miljøministeren fremgår det, at forventningerne til den kommende proces er:

• at der i den fremadrettede proces sker en afbalanceret og tæt inddragelse af alle relevante interessenter, og at resultatet af denne inddragelse dokumenteres;

• at I som borgmestre tager et fælles politisk ansvar samt et fælles ansvar for sekretariatet;

• at der udarbejdes et nyt forslag til nationalpark, jf. nationalparklovens formål og krav;

• og at ansøgningen er ensbetydende med kommunernes samtykke til, at jeg som minister efterfølgende igangsætter udarbejdelsen af forslag til bekendtgørelse mv., jf. nationalparklovens § 4, stk. 2.

Helsingør Kommune er sekretariat for det kommende arbejde. Der er indkaldt til et styregruppe den 24. januar 2013 og følgegruppen den 7. februar 2013.

Oktober 2012

Tur til Thy-Nationalpark. Den 1. oktober var der tur til Nationalpark Thy med ministeren, repræsentanter fra forligskredsen, borgmestre fra Nordsjælland, udvalgte landmænd fra Nordsjælland. På turen mødtes de med repræsentanter fra de tre eksisterende nationalparker Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Formålet med turen var at gå i dialog med lodsejerne med henblik på at skabe større opbakning til en nationalpark i Nordsjælland bl.a. ved at få fælles indtryk af hvad en nationalpark er. På turen blev det aftalt, at genoptage dialogen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Aflysning af borgermøde. Det planlagte borgermøde den 1. november i Helsinge Hallerne aflyses, så der er tid til at genoptage dialogen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Målet med en dialog er, at der kommer et nyt forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Miljøministeren lægger vægt på, at der er opbakning til forslaget, dog uden at nogen har vetoret. Der tages udgangspunkt i de statslige arealer, men sammenhængen i nationalparken er afgørende og forslaget skal opfylde lovens formål. Endelig skal de øvrige aktører i Nordsjælland inddrages.

Forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, blev den 23. marts 2012 enige om at fortsætte arbejdet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs pressemeddelelse fra forligskredsmøde den 23. marts 2012

 


 

Forligskredsen udpegede i januar 2008 Kongernes Nordsjælland som mulig nationalpark, og de fem berørte kommuner udarbejdede i maj 2009 et forslag til afgrænsning. 
Efter ønske fra forligskredsen er der i 2012 været gennemført en kvalitetssikring af private lodsejeres modstand imod nationalparken, som Nordsjællands Landboforening (NOLA) fremførte omfanget af i 2010.

Kvalitetssikringen af lodsejertilkendegivelser for Kongernes Nordsjælland er gennemført af Geodatastyrelsen. 

Læs kvalitetssikring af lodsejertilkendegivelser

- Forligskredsen er optaget af at skabe accept og forståelse for projektet, så vi kan få en sammenhængende nationalpark. Derfor vil vi nu gå i tæt dialog med lodsejerne. Planen er blandt andet at invitere dem med på studietur til en eksisterende nationalpark og afholde lokale møder i Nordsjælland, siger miljøminister Ida Auken.

Den hidtidige proces

Den 29. maj 2009 sendte kommunerne et fælles brev til den daværende miljøminister. Det er en besvarelse på miljøministerens henvendelse af 22. januar 2009, hvoraf det fremgik, at forligspartierne var enige om, at kommunernes forslag til afgrænsning fra november 2008 ikke var ambitøst nok, og at der skulle ske yderligere borgerinddragelse.

Kommunernes nye forslag til afgrænsning har været drøftet med borgerne på møder i de enkelte kommuner, og det har endvidere været muligt at fremsende bemærkninger i forhold til afgrænsningen til de enkelte byråd.

Kommunernes nye forslag til afgrænsning omfatter 34.770 ha, hvoraf de 14.420 ha er privatejet og de 20.350 ha er statsejet areal.

Pilotprojektet var på 39.500 ha, og kommunernes forslag fra november 2008 var på 33.500 ha. Det er primært afgrænsningen af det privat ejede areal, der er ændret i de forskellige forslag.

Se kommunernes brev 

Tilføjelser til brev 

Kort

På baggrund af udmeldingerne fra forligspartiernes møde i januar 2009 (se nedenfor) holdt kommunerne i foråret 2009 en række offentlige møder for borgere, lodsejere, organisationer og andre interesserede om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På møderne har der været mulighed for at høre nærmere om og diskutere:

 • Byrådets forslag til afgrænsning af nationalparken
 • Hvilken betydning nationalparken kan forventes at få i den enkelte kommune

Helsingør Kommune holdt offentligt møde den 31. marts 2009 på Espergærde Gymnasium

Hillerød Kommune holdt offentligt møde den 2. april 2009 på Frederiksborg Gymnasium

Halsnæs Kommune holdt offentligt møde den 28. april 2009 på rådhuset

Gribskov Kommune holdt møde med miljøministeren den 29. april 2009 i kultursalen (på gymnasiet) i Helsinge.

Fredensborg Kommune holdt offentligt møde for lodsejere og andre interesserede i efteråret 2008.

Forligspartiernes møde i januar 2008 - Forslag til nationalpark i Nordsjælland skal være mere ambitiøst 

22. januar 200 8 mødtes forligskredsen for at tage stilling til kommunernes forslag til afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og forligspartierne bag nationalparkloven besluttede på mødet at bede de fem kommuner drøfte afgrænsning og indhold af Kongernes Nordsjælland en gang mere.

De fem kommuner - Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød - udarbejdede på denne baggrund et nyt forslag til afgrænsning. Kommunernes forslag udg jorde ca. 33.500 ha, hvoraf 13.500 ha er privatejet. Det nye forslag va r ca. 5.500 ha mindre end det oprindelige forslag.

Kommunernes forslag til afgrænsning 
Halsnæs, Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner sendte den 25. november 2008 et fællesbrev til miljøministeren med forslag til afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

I brevet står der bl.a. at:

Vi er glade for at kunne fremlægge dette fælles forslag, da Nationalparken Kongernes Nordsjælland har stor opbakning fra befolkningen og er en enestående mulighed for at styrke og udvikle naturen, kulturen, friluftslivet og turismen i området, samt samarbejdet mellem de 5 kommuner.

Forslaget er blevet til på baggrund af en række dialogmøder i løbet af 2008 med interesseorganisationer og borgere i et tæt samarbejde mellem de 5 kommuner. Som et led i dialogmøderne har der været særlige tiltag i forhold til landbruget, der ikke støttede styregruppens forslag til afgrænsning i 2005.

Nationalparken tager udgangspunkt i de store søer Esrum Sø og Arresø, samt de store statsejede skovarealer. Arealerne forbindes med landskabsstrøg der giver mulighed for sikring af dyrs og planters spredningsmuligheder og menneskers rekreative færden. Der er lagt vægt på, at nationalparken har sammenhæng fra øst til vest - fra kyst til kyst - og har et stort indhold af kulturhistoriske værdier og attraktioner og rige muligheder for friluftslivet.

Kommunernes forslag til afgrænsning er på godt 33.500 ha, hvoraf de ca 20.300 ha er statsejede arealer og godt 13.000 ha er privatejede.

Forslaget er ca. 6.000 ha mindre end pilotprojektet, og denne reduktionen er sket på de privatejede arealer.


Kommunernes forslag til afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Klik her for zoombart kort

Kommunernes forslag til afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland 2008.

Pilotprojektet

Et pilotprojekt om nationalparkens betydning for private lodsejere blev gennemført for en landbrugsejendom ved Arresø. Resultater blev sammen med flere andre pilotprojekter fremlagt på et møde den 19. juni 2008. Her deltog de grønne organisationer, brugerråd, kommunerne og den daværende Skov- og Naturstyrelse.

Den 14. april 2008 blev der opnået enighed mellem de fem kommuner om den videre proces om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Pressemeddelse 14. april 2008

Der blev gennemført en proces med række en projekter, møder og politisk behandling i kommunerne.

Initiativer i 2008

 • Drøftelser med landbruget. Gribskov Kommune og Nordsjællands Landboforening. Færdigt notat 26. juni 
 • Pilotprojekt på et landbrug ved Arresø. Hillerød Kommune og Nordsjællands Landboforening. 
 • Grøn alliance. Projekt i Ll. Lyngby Mose. Skov- og Naturstyrelsen, Hillerød Kommune og Nordsjællands Landboforening. 
 • Møde med den gamle styregruppe/sekretariat  21. maj 
 • Møde med de grønne råd  19. juni. Program 
 • Borgmestermøde i august 
 • BORGERMØDE d. 3. september på Kronborg. 
 • Politisk behandling i kommunerne af afgrænsning sep-okt-nov 
 • Borgmestermøde i november

Fremsendelse til ministeren af forslag til etapeinddeling november 2008

Kongernes Nordsjælland blev udpeget som kommende nationalpark d. 17 januar 2008

Pressemeddelelse d. 17. januar 2008

Miljøministeren besluttede den 29. juni 2007 at pege på Kongernes Nordsjælland som en oplagt kandidat til at blive nationalpark. Læs miljøministerens - enslydende - breve til de berørte kommuner:

Ministerens brev til Fredensborg Kommune 

Ministerens brev til Frederiksværk-Hundested Kommune 

Ministerens brev til Gribskov Kommune 

Ministerens brev til Helsingør Kommune 

Ministerens brev til Hillerød Kommune 

Se mere om historikken for nationalparkprocessen i Danmark

Se mere om oprettelsesproceduren på:

Lørdag den 26. februar 2005 afholdt styregruppen for pilotprojektet, Nationalpark Kongernes Nordsjælland et stort borgermøde for at få nordsjællændernes ønsker til en fremtidig nationalpark.

Borgertopmødet blev afviklet som en vekselvirkning mellem ét meget stort fællesmøde med ca. 800 deltagere og omkring 100 små møder med hver ca. 8 deltagere.

På mødet blev 10 temaer debatteret og efterfølgende sendt til elektronisk afstemning.

Resultater af afstemningen

Evaluering af borgermødet

Deltagernes sammensætning

Infoavis om Borgertopmødet

© Foto: Hvinand-ælling hopper ud af reden; Per Finn Nielsen