Oplev Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalparken rummer en række enestående naturperler og kulturspor. Tag på udflugt og gå selv på opdagelse i Kongernes Nordsjælland med de varierende skove, store søer, landskab formet af istidens kræfter, og spor efterladt af tidligere kongemagter.

Om området

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er rig på skov og søer, tætbefolket og samtidig hjemsted for et veludviklet turisterhverv med mangeartede tilbud. De gamle konger havde deres personlige tilflugtsted, når hverdagen blev for stresset. Det kan du nu opleve i nationalparken.

Centralt i det nordsjællandske landskab ligger nemlig Gribskov og Esrum Sø som et naturmæssigt kerneområde. Søen og skoven udgør tilsammen et kæmpe område og med natur- og oplevelsesmæssige kvaliteter, som gør det ganske enestående på nationalt niveau.

Gribskov 

Gribskov er med sine 5.500 hektar den næststørste af vore gamle skove. Gribskovs størrelse, varierede karakter og kuperede terræn giver oplagte muligheder for at skabe store naturoplevelser med en vildere og mere dynamisk skovnatur. 

I skoven findes store, skorpede gamle ege, som blev plantet cirka ti år efter, englænderne erobrede den danske flåde i 1807. Man måtte jo plante mange egetræer for at sikre forsyningerne til fremtidens skibe. Nu er træerne klar til brug, men linieskibenes tid er forbi. (Skibene ville i øvrigt være blevet ganske dyrebare i materialer, for et linieskib krævede 2.000 fuldvoksne ege, og i dag indbringer en stor, fejlfri eg over 20.000 kr).

 

Esrum Sø

Esrum Sø er med sine i alt 1.736 hektar Danmarks næststørste sø. Siden etableringen af en skarvkoloni i den sydligste ende af Esrum Sø er skarven blevet almindeligt forekommende ved søen.

Esrum Sø er enestående i Danmark med sit rene vand og varierede dyreliv, den imponerende størrelse, landskabelige beliggenhed og den udbredte rekreative anvendelse i samspil med naturen.

Ved Esrum Sø ligger Esrum Kloster og Møllegård med resterne af et cistercienserkloster fra 1151. 

Landskabet

Nordsjælland er præget af den sidste istids bevægelser og isens afsmeltning. Det har givet et kuperet og varieret landskab med bløde morænebakker og store søer.  Arresø, Danmarks største, og Esrum Sø, Danmarks vandrigeste, ligger i det meget skovrige landskab. Isen har efterladt rækker af grusbakker f.eks. ned gennem Gribskov. Gribskov er Danmarks næststørste skov og er pga. jordbunden en god lokalitet for rødgran. Men store dele af Gribskov og de øvrige skove i Nordsjælland er bevokset med løvtræer.

Større områder af Nordsjælland har været dækket af stenalderhavet f.eks arealerne omkring Arresø. Datidens fjordarme ved Søborg sø, Esrum ådal og Pandehave ådal ligger i dag hen som lavtliggende områder bag nordkystens skrænter af hævet havbund.

 

Skovhugsten bl.a ved Tisvilde åbnede for dannelsen af flyvesandsbakker, der i dag er bevokset med fyrreskov, bl.a. den kendte Troldeskov. Flyvesandet dannede også Rusland, som er særegent i Nordsjælland ved sin hedebevoksning af lyng og enebær.

Selvom Nordsjællands skove er blevet drænet voldsomt, rummer de stadig mange opstemmede damme. Damme til opdræt af karper eller mølledamme til datidens industriproduktion: Bl.a. forarbejdning af kobber, jern og andre metaller i Hammermøllen i Teglstrup Hegn.

Mellem skovområderne ligger landbrugsarealer, hestefolde, golfbaner og småbyer jævnt fordelt. De større byer er koncentreret ved kysten og ved Fredensborg- og Frederiksborg Slotte.

Naturen

Dyreliv

Af større dyr rummer Nordsjælland både krondyr, dådyr, rådyr og sikavildt samt ræv og grævling, som trives i de mange skovområder. Sortspætten høres jævnligt i skovene ligesom ravnenes kald er blevet mere og mere almindelige at høre.

Et stort antal musvåger lader sig se både i skovene og i det åbne land. Fiskeørn og havørn kan ses, men er ikke hverdagsbegivenheder, ligesom hvepsevåger og spurvehøge kan iagttages ved en vis tålmodighed. 

Nye søer og engarealer har bragt fremgang for grågæs, stære og viber i Nordsjælland og den gradvise forbedring af vandløbenes vandkvalitet tiltrækker isfugle og vandstære.

Opsætning af redekasser har hjulpet både stære, ugler og hvinænder.

Langs Nordkysten ved blandt andet Melby Overdrev findes et klit- og hedelandskab med rig og varieret plantevækst, som er hjem for mange sjældne insekter, særligt sommerfugle.

Svampe 

Svampefloraen er også meget varieret i Nordsjælland med sjældne ridderhatte, adskillige stjernebolde, de smukke, men giftige fluesvampe og de gode spisesvampe: rørhatte og kantareller.

Grævling

Planteliv

Nordsjælland indeholder et bredt spektrum af forskellige naturtyper, såvel lysåbne som træbevoksede og såvel våde/fugtige som tørre. De varierede jordbundsforhold giver en stor variation indenfor plantelivet. Fra den spæde vintergrøn og tørvemosens soldug, begge fra næringsfattige miljøer til majgøgeurten og engkabbelejen på den mere næringsrige jordbund. Nordsjællands skove rummer et meget stort antal arter, som er registreret på Rødlisten (liste over sjældne og truede arter). Flere steder i Gribskov vokser de meget sjældne plantearter otteradet ulvefod og cypres-ulvefod, samt den sjældne mos grøn buxbaumia. Overdrev er ved at blive sjældne, og dermed også de plantearter der vokser på overdrev. For eksempel er overdrevet i Rusland det eneste sted i Nordsjælland, hvor der vokser opret kobjælde.

Omkring Arresø findes flere steder nogle meget værdifulde orkidélokaliteter som for eksempel Ll. Lyngby Mose og Arrenæs.

Friluftslivet

Nordsjælland giver allerede mange muligheder for friluftsliv, men det skal styrkes og udvikles. Det er især den mest eftertragtede form for friluftsliv – naturoplevelsen, der skal styrkes. De græssende dyr, de hulrugende fugle, svampene, de smukke moser, skovsøer og rislende bække. Men også de mange fortids- og kulturminder, både inde i skovene og i det åbne land, som skal knyttes sammen af stiforløb til gående og cyklister.

De primitive overnatningspladser skal bindes sammen med overnatningspladser i gå- og cykelafstand fra hinanden, både indenfor skovene og udenfor, så området kan opleves over flere dage med overnatninger undervejs.

Turisme 

Nordsjælland er med sine skove, søer, slotte, smukke kuperede landskaber og bymiljøer samt sommerhusområder ved Nordkysten et meget besøgt turistmål. Befolkningstætheden, nærheden til hovedstaden (godt 30 min. med tog) og til Sverige gør det muligt for tusinder af besøgende hurtigt at komme til nationalparken. Overnatningsmuligheder af enhver art fra de primitive teltpladser til gode hoteller, samt de store sommerhusområder langs nordkysten, giver mulighed for længere ophold.

Turisterne vil få større muligheder for at færdes i noget af Nordsjællands bedste natur, hvis nationalparken bliver udbygget med et stinet mellem de mest interessante naturområder og kulturminder. De kulturhistoriske værdier ligger tæt i det nordsjællandske landskab, og der er enestående muligheder for at forbinde dem formidlings- og transportmæssigt. Nogle af Danmarks mest besøgte slotte ligger lige op til nationalparken.

Læs mere om oplevelser i Kongernes Nordsjælland på VisitNordsjælland

Se cykelruter og tips til cykelturen

Se Kongernes Nordsjælland på Udinaturen.dk

Kulturhistorien

Nordsjælland rummer store kulturhistoriske værdier. Fra de meget markante kongelige slotte til de mindre synlige rester af middelalderens højryggede agre. Landskabet bærer mange spor af århundreders skiftende brug.

Naturrigdommene, skove, frugtbar landbrugsjord, fiskemuligheder og vandkraft var grundlaget for, at Esrum Kloster, der i 1100-tallet blev anlagt nord for Esrum Sø, kunne vokse sig stort. Efter reformationen i 1536 blev klostrenes store jordbesiddelser overalt i landet overtaget af kongen, der ved magelæg fik samlet endnu større sammenhængende arealer i Nordsjælland. Store områder var en forudsætning for at sikre hoffet en stabil og tilstrækkelig forsyning af fødevarer, brændsel, tømmer, heste og andre fornødenheder såsom jagtmuligheder for kongen.

I midten af 1700-tallet skiftede formålet med driften af kongens arealer igen. Behovet for vildt måtte vige for behovet for at kunne forsyne landet med træ. Den skarpe opdeling mellem landbrug og skov, som præger landskabet i dag, blev dengang indført for at kunne effektivisere træproduktionen.

Bygninger som Kronborg, Frederiksborg Slot og Fredensborg Slot vidner om kongemagtens særlige tilknytning til Nordsjælland.

 

Landskabet bærer præg af, at først klostrene, senere kongerne og nu staten igennem mange år har haft store jordbesiddelser i området – og at formålet med brugen af arealerne ofte har ændret sig.

I dag går tendensen mod, at træproduktionen viger for naturbeskyttelse og friluftsliv.

For den kulturhistorisk interesserede er der et væld af oplevelsesmuligheder og udflugtsmål ikke blot i byerne, men også i naturområderne i og omkring Gribskov.

Rester af diger om græsningsvangene ved Esrum Sø, hvor det kongelige stutteri i århundreder producerede ride- og køreheste, vejsystemer anlagt til kongens parforcejagt, dæmninger ved mølledamme og fiskedamme i skovene, kanalen til transport af brænde fra Gribskov via Esrum Sø og Esrum Å til Kattegat ved Dronningmølle. Esrum Kloster, Esrum Møllegård, Søborg Slotsruin, Gurre Slotsruin, Hellebæk Mølle.

Erhverv

Det nordsjællandske landskab fremstår som en mosaik af marker, skove, søer, kyster og større og mindre byer. En væsentlig del af landbruget er mindre deltidsbrug, og der er mange folde med rideheste. Der er ikke meget tung industri, men mange "plæneindustrier" som medicinal- og IT-virksomheder og lignende.

I Gilleleje er der en aktiv fiskerihavn med følgeindustrier.

En stor del af befolkningen er beskæftiget indenfor servicefagene. Det er attraktivt at bo i det skønne Nordsjælland, så mange pendler dagligt til job i Storkøbenhavn.

Den afvekslende natur og de mange seværdigheder – med strande, skove, slotte og museer som de store trækplastre – og de store sommerhusområder langs nordkysten danner grundlag for en veludviklet turisme. Et grundlag som en nationalparken kan styrke.

Det afvekslende landskab med samspillet mellem skove, søer, åbne landskaber og byer er med til at give nationalparken indhold og særpræg. Derfor er det fortsat muligt at bo og drive jordbrug og andre erhverv indenfor nationalparken.

© Foto: Naturstyrelsen