Nationalparkpulje

Nationalpark Kongernes Nordsjællands pulje er målrettet private lodsejere i nationalparken og foreninger med ikke-kommercielle formål. Der kan søges om støtte til projekter, der bidrager til at opfylde nationalparkens formål.

Hvilke projekter kan få tilskud

Puljen er til projekter, der ikke er nævnt i nationalparkplanen og som i øvrigt opfylder formålet for udvikling af nationalparken som nævnt i nationalparkens bekendtgørelse. Projekterne skal opfylde et eller flere af disse fem overordnede formål:

 1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder og styrke sammenhængen mellem naturtyperne,
 2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede moræne- og dødislandskab,
 3. at bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for nationalparken,
 4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer,
 5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier.

Hvem kan få tilskud?

Puljen kan søges af:

 • Private lodsejere i nationalparken.
 • Foreninger med ikke-kommercielle formål.

Den private lodsejer eller forening, der ansøger, fungerer som projektejer og har det juridiske og økonomiske ansvar for projektet.

I et projekt kan indgå en eller flere projektpartnere. En projektpartner kan f.eks. være en forening, en kommune, en lodsejer eller andre som bidrager til projektet i form af penge eller arbejdskraft (lønnet eller ulønnet), arealer, bygninger, materialer eller faciliteter.

Hvad støtter puljen ikke?

Nationalparkpuljen støtter ikke:

 • Projekter, som tænkes afviklet eller etableret uden for nationalparkens afgrænsning (et detaljeret kort over nationalparken findes her).
 • Projekter med kommercielt sigte.
 • Aktiviteter, der kan betragtes som ansøgers almindelige drift.
 • Aktiviteter, der hører under kommunal, regional eller statslig forpligtelse.
 • Drift og vedligehold af faciliteter efter etablering og projektets afslutning.
 • Løn- og transportudgifter.
 • Projekter, der ikke lever op til gældende dansk lovgivning.
 • Projekter, hvor tilskud fra Nationalparkpuljen vil medføre konkurrenceforvridning.

Hvilke kriterier skal et projekt opfylde?

Ud over de overordnede formål, findes en række kriterier som projekterne skal opfylde:

 • Hvis der etableres fysiske faciliteter skal der udarbejdes en plan for vedligeholdelse efter etableringen. Det skal fremgå hvordan og af hvem faciliteterne vedligeholdes.
 • Projektet skal være baseret på frivillige aftaler, f.eks. med lodsejere.
 • Det skal fremgå af alt PR- materiale, at nationalparken har bidraget til projektet.
 • For anlægsprojekter skal lodsejer tillade offentlig adgang jf. lovgivning/bekendtgørelse. Tilladelsen skal om muligt tinglyses.
 • Projektet skal udføres/gennemføres, samme kalenderår som tilskud bevilliges.
 • Projektet må ikke påbegyndes før alle endelige myndighedsgodkendelser og dispensationer jf. gældende lovgivning foreligger. Det er ansøgers ansvar at fremskaffe disse.

Ansøgningsrunde 2022

I 2022 er puljen på 900.000 kr. Der kan søges om mellem 25.000 og 100.000 kr. i støtte til et projekt. 

Ansøgningsfristen til puljen er søndag den 6. marts 2022 kl. 12.00.

Sådan søger du:

Hvis du ønsker at søge nationalparkpuljen skal du: 

 1. Læse retningslinjerne for puljen, som du finder her.
 2. Udfylde ansøgningsskemaet til puljen, som du kan downloade her.
 3. Indsende ansøgningsskemaet til nationalparken. Send det på mail til Obfuscated Email

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb. 

Hvis projektet får tilskud

Hvis et projekt godkendes til at modtage støtte fra nationalparkpuljen, modtager ansøger et tilsagnsbrev. I tilsagnsbrevet er angivet, på hvilke vilkår støttemidlerne udbetales.

Støttemidlerne udbetales når projektet er gennemført og projektejer har indsendt en afrapportering med regnskab.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte nationalparkens sekretariatet. Send en mail til Obfuscated Email, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

NB: Sekretariatet holder lukket fra torsdag den 23. december til mandag den 2. januar. Vi er dog klar til at hjælpe potentielle ansøgere i det nye år. 

Relevante dokumenter

Her kan du downloade ansøgningsskema og retningslinjer for nationalparkpuljen.

© Foto: Poul Erik Pedersen