Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natur

 Få inspiration til ideer til nationalparkplanen. På siden her kan du se eksempler, spørgsmål til inspiration og hvilke formål og målsætninger, som de kommende projekter i nationalparkplanen skal fremme. 

Eksempel på et naturprojekt

Høslet gør naturen rigere

På Nydam Skoveng i Gribskov mødes friske frivillige hver sommer for at pleje området med le og river. Når græsset slås med le, og høet rives sammen, gavner det artsrigdommen og de mange urter, som har svært ved at konkurrere med græsser og brændenælder. Antallet af plantearter på Nydam Skoveng er steget fra 70 i 1996 til 180 i 2011 – herunder 6 orkidearter. Samtidig er lauget med til at holde liv i gamle arbejdsformer og traditioner, der er blevet anvendt i landbruget gennem århundreder.

Strøgårdsvang Høsletlaug, der plejer området, har 50 medlemmer og arbejder sammen med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Spørgsmål til inspiration

Har du forslag og ideer, som kan bidrage til:

  • At værne om og forbedre de eksisterende naturværdier?
  • At skabe bedre sammenhæng mellem naturområder?
  • At genskabe tidligere naturområder helt eller delvist?
  • At fremme en landbrugs- og skovdrift, som bevarer naturtyper som f.eks. skove, enge og overdrev?
  • At understøtte initiativer fra lodsejere, der ønsker at bevare, forbedre eller skabe mere natur på deres jorder?
  • At danne pasnings- eller høsletlaug eller på anden måde forankre frivilligt arbejde med naturpleje i lokalområder?

Har du andre forslag og ideer, som kan bidrage til at bevare og styrke naturen?

Indsend dit forslag

Løgfrø foto: Lars Gejl

Nationalparkens mål for natur

  • De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.
  • Der skal ske en fortsat styrkelse af biodiversiteten i skovene f.eks. ved at udlægge sammenhængende skovområder til biodiversitetsformål eller styrke biodiversiteten gennem stor strukturel variation med dødt ved, gamle træer m.m.
  • Kulturskabt natur som dyrket skov, eng og overdrev skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes og sikres gennem drift og pleje.

Vores bekendtgørelse siger bl.a., at nationalparken skal:

bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder og styrke sammenhængen mellem naturtyperne.

© Foto: Høslet i Gribskov; Flemming Kirstein ǀ Løgfrø; Lars Gejl ǀ Dragebjerg; Marianne Lund Ujvári ǀ Frederiksborg Have; Thomas Rahbek ǀ Store Dyrehave; Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ǀ Høstfestival; Esrum Kloster ǀ Børn på skattejagt; Halsnæs Kommune