Mere natur hos private lodsejere

Nationalparken arbejder for at skabe ny natur - særligt på arealer omkring eksisterende naturarealer, som i dag anvendes til andre formål. Indsatsen gennemføres gennem tæt samarbejde med private lodsejere i nationalparken. Her har vi samlet en række eksempler på projekterne.

Flyttehjælp til vilde blomster

Mere vild natur er populært for tiden. Nationalparken har som et forsøg høstet blomsterhø og spredt det ud hos en lodsejer i Karlebo og på Fredensborg Kommunes marker ved Kelleris. Målet er flere vilde blomster, bier og sommerfugle.

Læs mere om projektet

Udspredning af blomsterhø i Karlebo
Overdrev Fairyhill Karlebo
Udgravning af vandhul i Karlebo

Vandhulsprojekter til gavn for dyre- og planteliv

Nationalparken har indgået aftaler med flere lodsejere om at genoprette og grave nye vandhuller, så padder og vandinsekter får bedre levevilkår. Nedenfor kan du læse om de forskellige projekter.

Vandhul ved Byaasgaard Camping

Arealanvendelse og natur

Naturen i nationalparken er påvirket af tidligere og nuværende drift eller mangel på samme. Lysåben natur er under tilgroning. Dræning har udtørret moser, enge og vandhuller, og variation i økosystemer, naturtyper og levesteder er blevet mindre. Græsning og anden pleje samt genskabelse af naturlige vandstandsforhold kan forbedre tilstanden og modvirke yderligere forringelser.