Mere naturgræsning i Nordsjælland

Et af de grundlæggende problemer for dansk natur er tilgroning. Naturtyper som enge, overdrev og moser gror til, fordi der mangler græssende dyr, og dermed forsvinder mange arter, der er knyttet til lysåben natur.

Flere lodsejere i nationalparken vil gerne bidrage til at skabe mere og bedre natur ved at få deres arealer afgræsset af kreaturer el.lign., både naturarealer og arealer, der i dag er i intensiv drift til korn m.v., men har ikke mulighederne for selv at stå for dyrehold. Det kan f.eks. være, fordi arealerne er for små til at sikre en ordentlig driftsøkonomi, fordi lodsejerne mangler de nødvendige kvalifikationer til at holde dyr, eller fordi de ikke selv ønsker at have med dyr at gøre.

Nationalparken har på den baggrund bedt Agrovi (den lokale landbrugsrådgivning) om nærmere at undersøge, hvordan vi på den baggrund kan øge omfanget af græsning på naturarealer i nationalparken, herunder skaffe dyr, koordinere græsning (hyrdefunktion?), håndtere tilsyn m.v. Det er håbet, at der som opfølgning på projektet kan gennemføres et pilotprojekt med henblik på at realisere intentionerne om mere naturgræsning.