Forskellen på nationalparker og naturnationalparker

Der hersker en vis forvirring om, hvad forskellen på nationalparker og naturnationalparker er. Det er forståeligt, både på grund af navneligheden, og fordi Nordsjælland kommer til at rumme begge typer parker.

Vådområde i Gribskov - foto: Signe Hørslev Scharf

Nationalparker

Danske nationalparker afviger en anelse fra, hvad de fleste kender fra udlandet, men omfatter dog som i de fleste udenlandske nationalparker nogle af landets mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Foruden naturen omfatter de danske nationalparker også det kulturhistoriske landskab. Derfor ser man, at byer med særlig kulturhistorisk værdi er inkluderet i de danske nationalparker. F.eks. Frederiksværk og Hornbæk i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparken ledes efter nationalparkloven af en selvejende statslig nationalparkfond, hvor en bestyrelse beslutter udviklingen af nationalparken i samarbejde med lodsejere og myndigheder. Nationalparken ejer nemlig ikke selv jord.

Nationalparkernes primære formål er at bidrage til at bevare og styrke natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Nationalparkerne skal endvidere bl.a. understøtte forskning og undervisning, friluftsliv og formidling, øge bevidstheden om værdierne og understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfund og erhverv.

 

Naturnationalparker

Naturnationalparker er større sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads og mulighed for at udvikle sig på mere naturlige præmisser. Samtidig skal naturnationalparkerne give give mere spændende naturoplevelser og mere mulighed for friluftsliv. Målet er større biologisk mangfoldighed og ønsket er, at det skal ske hurtigt. Her drives der ikke landbrug og skoven henlægges som urørt skov. De naturlige vandforhold bliver genoprettet, og græssende dyr sættes ud for at skabe dynamik og højere biodiversitet.

I Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer to naturnationalparker: Gribskov og Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn. Begge ligger på Naturstyrelsens areal, og det er styrelsen alene, der er ansvarlig for at udvikle naturnationalparken (herunder opsætte hegn) og sikre at lovens krav til f.eks. dyrevelfærd overholdes.

Naturnationalpark Gribskov omfatter ca. 1/5 af Gribskov (godt 1.300 ha), dvs. ca. 5 % af Nationalpark Kongernes Nordsjællands areal mens Hellebæk Skov og Teglsup Hegn er et 631 ha stort område.

Læs mere om naturnationalparkerne.