Persondatapolitik

Databeskyttelse har høj prioritet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og vi har fokus på kun at indsamle og behandle de personoplysninger, der er nødvendige for vores opgavevaretagelse. På denne side finder du information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Dataansvar

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland behandler personoplysninger for at kunne varetage administrationen af driften af fonden i overensstemmelse med formålet. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendigt for at kunne udvikle og drifte efter formålene i bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


Nationalparken har desuden en lovpligt til at indsamle oplysninger til brug for bogføring – jf. lov om offentlighed i forvaltningen. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger i form af:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail
• CPR-nummer


Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med kontraktindgåelse, sagsbehandling, anvendelse af fondens hjemmeside, tilmelding til nyhedsbrev og maillister, mødevirksomhed og generelle udviklings- og driftsopgaver.


Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland kan desuden på egen hånd indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og identitet for registranter samt validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR, se nærmere nedenfor. Dette er nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen mv. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer dine egne personoplysninger løbende i vores systemer.

 

Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

 

Informationssikkerhed

I Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland har sikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter vores data, systemer og service. Vores politik for informationssikkerhed er grundlaget i vores arbejde med at sikre vores systemer og services samt vores kunders data.

Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter vores kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og
anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

 

Databehandleraftale

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

 

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du f.eks. opsiger din aftale om at handle med os, kan vi være forpligtet at opbevare dine oplysninger jf. bogføringsloven mv. i 5 år. Det er oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af samarbejdsforholdet. Det kan f.eks. være oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold mellem en registrant eller registrator og os. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

 

Markedsføring eller kommerciel brug

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

 

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig.

Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet (også et krav efter hvidvaskloven) for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Skriv til nationalparken og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.


Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, stopper vi med at behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for, at du kan have en aftale med Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland om samarbejde, levering, køb eller ansættelse, da oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere samarbejds-, leverandør- eller ansættelsesforholdet.

Vi er dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til os eller som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Klostergade 12
3230 Græsted
Mail: knsj@danmarksnationalparker.dk
Tlf.: 72 54 30 30

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk