Plan og strategi

Vores drøm er, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland med baggrund i sin rige natur og kulturarv og med udgangspunkt i sine aktiviteter, kan vise vejen til at forandre og forbedre samspillet mellem natur og mennesker. Vi ønsker en nationalpark, som nordsjællænderne er stolte af, benytter og anbefaler andre.

Nationalparkplan 2020-2026

Nationalparken udvikles på baggrund af en 6-årig nationalparkplan. Planen er grundlaget for at gennemføre indsatser i nationalparken og beskriver, hvordan formålene med nationalparken kan opfyldes, herunder:

 • Styrke naturkvalitet og sammenhæng mellem naturområder
 • Styrke friluftslivet
 • Bevare kulturhistoriske værdier
 • Formidle kultur og natur
 • Udvikle lokalsamfundet

Nationalparkplan 2020-2026 blev efter en offentlig høringsperiode vedtaget af bestyrelsen.

Dyk ned i et nedkog af den samlede Nationalparkplan 2020-2026 nedenfor, hent den fulde plan som PDF her eller læs den online her. 

Frivillighed er nøgleordet

Lodsejerne er ikke bundet af nationalparkplanen. Der gælder samme beskyttelse indenfor som udenfor nationalparken. Øget beskyttelse i regi af nationalparken vil ske af frivillighedens vej gennem afftaler, tilskud, opkøb m.m.

Alle indsatser for at opnå målet er baseret på frivillighed. Nationalparken kan altså ikke gennemføre noget uden tæt samarbejde med lokale lodsejere.

Indsatser på seks emneområder

Nationalparkplanen rummer indsatser fordelt på seks fokuserede emneområder med eksempler på projekter for den 6-årige periode planen er gældende.

Indsatsområde 1 - Natur

Hvad vil vi?

Nationalparkens formål er at styrke natur og biologisk mangfoldighed i nationalparken. Det skal ske ved at gennemføre projekter, der kan bidrage hertil.

Fokuserede indsatsområder

 • Biologisk mangfoldighed i lysåben natur, vandløb og søer
 • Biologisk mangfoldighed i skovene
 • Bedre og fere levesteder for særlige og sårbare arter
 • Ny natur
 • Mere viden om naturen.

De fem indsatsområder overlapper hinanden, bl.a. fordi de forskellige naturtyper ofte støder op til hinanden og indgår i et tæt samspil, og fordi levesteder overlapper naturtyper. Der er derfor stort potentiale i projekter, der dækker over fere naturtyper og bidrager til at skabe sammenhæng mellem forskellige naturtyper.

Målet for nationalparken er at understøtte en sammenhængende natur, hvor skellet mellem forskellige naturtyper opblødes yderligere, så f.eks. grænserne mellem lysåben natur og skov nedbrydes, og der skabes mere naturlig dynamik til gavn for den biologi ske mangfoldighed. Målet er mere selvforvaltende natur, som kan klare sig med mindre eller på længere sigt uden pleje eller anden menneskelig indgriben.

I en længere årrække vil der dog være behov for aktivt at sikre naturværdier, som er i fare for at forsvinde, f.eks. gennem pleje. At sikre eksisterende biologisk mangfoldighed har forrang for ny natur.

Indsatsområde 2 - Kulturhistorie

Hvad vil vi?

Det er nationalparkfondens formål at bevare og styrke det kulturhistoriske landskab ved at gennemføre projekter, der kan bidrage til at beskytte, dokumentere og udvikle områdets kulturarv og være med til at binde den rige kulturarv i nationalparken sammen med nutiden ved at gøre den relevant og nærværende.

Fokuserede indsatsområder:

 • Bevare, pleje og istandsætte den fysiske kulturarv
 • Den levende kulturarv
 • Mere viden om kulturarven.

 

Den kongelige kulturarv i fokus

Der vil i den første planperiode være særlig fokus på at støtte kulturhistoriske projekter, der arbejder med den kulturarv, som knytter sig til kongernes tilstedeværelse i Nordsjælland. Den kongelige kulturarv afspejles i hele nationalparkens område og alle samfundslag. Den knytter sig til alt fra borgruiner, slotte, kanaler og vejanlæg til historien om de lokale bønder, der fæstede under kronen. I nationalparken ligger desuden to UNESCO verdenskulturarvsområder, Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der på hver deres måde repræsenterer en unik historie, der relaterer sig til kongemagten i området.

Dette fokus er ikke ensbetydende med, at der ikke vil blive arbejdet med andre historiske emneområder og perioder, men projekter, der undersøger, beskytter, udvikler og formidler den kongelige kulturarv vil have høj prioritet.

Indsatsområde 3 - Friluftsliv

Hvad vil vi?

Det er nationalparkens formål at styrke mulighederne for friluftsliv. Det skal ske ved at gennemføre projekter, der kan bidrage hertil.

Fokuserede indsatsområder:

 • Alle ud i det fri
 • Hensynsfuldt friluftsliv
 • Anlæg og faciliteter til friluftslivet.

De tre indsatsområder vil i et vist omfang overlappe hinanden, bl.a. kan aktiviteter være afhængige af anlæg og faciliteter.

 

Adgang og hensyn i fokus

Indsatserne vil fokusere på, at der skal skabes bedre mulighed for at bevæge sig på tværs af nationalparken. Det er samtidig afgørende, at det sker i respekt for naturværdierne og under hensyntagen til andre brugere, f.eks. den stille skovgæst. Prioriteringen ligger i forlængelse af de målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen for nationalparken.

Indsatsområde 4 - Geologi og landskab

Hvad vil vi?

Det er nationalparkfondens formål at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede landskab. Det skal ske ved at gennemføre projekter, der kan bidrage hertil og som kan danne grundlag for at styre oplevelsen af landskabet.


Fokuserede indsatsområder:

 • Bevare og synliggøre geologiske værdier og landskaber
 • Øget viden om naturhistorie, geologi og landskabsværdier

Indsatsområde 5 - Formidling, undervisning og forskning

Hvad vil vi?

Det er et mål for nationalparken at styrke formidling, undervisning og forskning. De tre områder fungerer både som separate, men også tværgående indsatser, hvor målet er, at endnu fere børn, unge og voksne får glæde af og viden om nationalparken og dens mange værdier.

Fokuserede indsatsområder:

 • Strategi for formidling og besøgscentre
 • Formidling til lokalbefolkning og besøgende
 • Undervisning til børn og unge
 • Forskning og evaluering.

 

Fagligt fokus

I denne første planperiode vil fokus være biodiversitet, især knyttet til søer, skove og lysåben natur. På det kulturhistoriske område vil historien om kongernes påvirkning af samfundet og landskabet få særlig opmærksomhed. På emneområdet geologi og landskab vil samspillet mellem det geologiske landskab og mennesket spille en central rolle.

Indsatsområde 6 - Lokalsamfund, erhverv og turisme

Hvad vil vi?

Det er et mål, at nationalparken udvikles i samarbejde med og til glæde for det om kringliggende samfund. Lokal forankring og samarbejde med lokalbefolkning, lodsejere, erhvervsliv, foreninger, museer og andre aktører er afgørende for, at nationalparkfonden kan opfylde sine målsætninger.

Fokuserede indsatsområder:

 • Frivillighed og forankring
 • Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling
 • Bæredygtig turisme og lokale produkter

 

Udvikling med respekt for natur og kulturværdier

Nationalparkfonden skal i samarbejde med lokalbefolkning, erhvervsliv, foreninger m.m. udvikle nye tilbud, aktiviteter og faciliteter til glæde for både eksisterende og nye brugere af området. Det er en målsætning for nationalparkfonden, at nye tiltag sker ud fra nationalparkens overordnede målsætning, der handler om at fremme natur, kulturhistorie og friluftsliv i området. Herudover skal tiltagene tage hensyn til sårbar natur og kultur, lodsejere og lokalbefolkning. Turisme- og erhvervsudvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag.