Rammer og lovgning

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en statslig fond uden myndighed, som modtager et årligt tilskud fra Finansloven til fondens arbejde. Fondens arbejde skal leve op til og realisere Lov om nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Formålet med nationalparken

Nationalparkerne er vedtaget ved lov, og den enkelte nationalpark er udpeget med en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen fastlægger formålet med nationalparken, som lyder således:

 1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder og styrke sammenhængen mellem naturtyperne
 2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede moræne- og dødislandskab
 3. at bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for nationalparken
 4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer
 5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier
 6. at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne
 7. at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.

Nationalparkens målsætninger

Bekendtgørelsen fastlægger også grænser og målsætninger for nationalparken, som udgør retningslinjer for bestyrelsens arbejde, herunder for arbejdet med nationalparkplan og indsatser til at gennemføre planen. Målsætningerne ligger i det store hele i forlængelse af formålene. De følgende 14 overordnede målsætninger skal lægges til grund for nationalparkfondens arbejde med udviklingen:

 1. De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.
 2. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur og landskab skal bevares, synliggøres og formidles, herunder især slottene, de landskabelige spor efter kirkens og kongernes brug af området samt industrikulturen.
 3. Der skal ske en fortsat styrkelse af biodiversiteten i skovene f.eks. ved at udlægge sammenhængende skovområder til biodiversitetsformål eller styrke biodiversiteten gennem stor strukturel variation med dødt ved, gamle træer m.m.
 4. Kulturskabt natur som dyrket skov, eng og overdrev skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes og sikres gennem drift og pleje.
 5. Nationalparkens karakteristiske, varierede istidslandskab og det særegne kulturlandskab med samspil mellem skov, søer og landbrug skal bevares og synliggøres.
 6. Mulighederne for friluftsliv samt natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
 7. Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.
 8. Sårbare naturområder og arter skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.
 9. Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
 10. Forskning i nationalparken skal styrkes gennem samarbejde med forskningsinstitutioner.
 11. Undervisning af børn og unge vedrørende nationalparken skal styrkes bl.a. gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud for at øge kendskabet til nationalparkens natur, landskab, kulturhistorie, jordbrug, friluftsliv og miljø.
 12. Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.
 13. Der skal over tid skabes en mere geografisk sammenhængende nationalpark.
 14. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.